Солент Филм ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-7209-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, е в изпълнение на проект:

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е подкрепа на Солент Филм ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на заетостта в предприятието.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 11.08.2020 г. – 11.11.2020 г.Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, в това число: 8 500.00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

We use cookies for a better experience.
No personal data is saved or used.

Ok, got it!